ÇALIŞAN / ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ


Bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatına sahip olan GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından işlenen kişisel verilere dair çalışanlarımızı / çalışan adaylarımızı bilgilendirme (kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri ve Kanundan kaynaklanan haklarınız) amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışan ve çalışan adaylarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları:

Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak şirket tarafından aşağıdaki amaçlarla amaçlarla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır;

 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetler ve bunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • İşe alım ve işten çıkarma süreçlerinin yürütülmesi.
 • İş görme edimi nedeniyle çalışanlara tahsis edilen ve aynı zamanda özel kullanıma da sunulan her türlü araç ve gerecin işveren tarafından çalışma saatleri ile sınırlı olmaksızın denetim, kontrol ve takibe tabi tutulabilmesi.
 • İşverenin yönetim ve denetim hakkı kapsamında biyometrik veriler yoluyla mesai takibini sağlaması.
 • Diğer insan Kaynakları operasyonları.
 • İş güvenliğinin sağlanması.
 • Diğer yasal sorumluluklar.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;

www.gunesgumruk.com.tr internet adresinden GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’ndan ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından, ilgili Kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki danışmanlık hizmeti  alınan bürolara, denetim firmalarına, iş ortaklarına, hissedarlara, hizmet sağlayıcılarına ve GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne bağlı mevcut ve kurulacak şirketlere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

Yurtdışına Veri Aktarımı

GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; web sitesi, e-posta,

şahsi başvurular, elden teslim, formlar, çalışan adayının beyanları ve farklı kanallar yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere mevzuattan ve akdi yükümlülüklerden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanabilir.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek, ticari ve işletmesel faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle, iş ilişkisinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız:

Kişisel veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.gunesgumruk.com.tr adresindeki Kişisel Veri Başvuru Formunu’nu doldurup formda belirtilmiş olan yöntemlerden herhangi biri ile Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:20 Gardenya Plaza – 3 K.14 ATAŞEHİR / İSTANBUL adresine iletebilirsiniz. GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde / yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:20 Gardenya Plaza – 3 K.14 ATAŞEHİR / İSTANBUL adresine bildirebilirsiniz.

KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:20 Gardenya Plaza – 3 K.14 ATAŞEHİR / İSTANBUL

E-mail Adresi: [email protected]

Tel: 0 216 576 74 26

www.gunesgumruk.com.tr

BİZE ULAŞIN

Merkez: Atatürk Mah. Ataşehir
Bulvarı No: 20 Gardenya Plaza 3
Kat: 14 Ataşehir/İSTANBUL

 

ÜYELİKLERİMİZ