KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


 1. AMAÇ
  • GÜNEŞ GÜMRÜK ve LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereği Gümrük Müşavirliği hizmetlerimiz ile lojistik hizmetlerimizde ilgili tarafların verilerini kaydetmekte, kanuni yükümlülükler nedeniyle belirli bir süre saklamakta ve/veya güncellemekte, kanuni yükümlülükler nedeniyle ilgili resmi kurumlarla paylaşmakta, bu verilerin saklanması ve muhafazası için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
  • gunesgumruk.com.tr internet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızıinceleyiniz.
  • GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.’ ye ait gunesgumruk.com.tr adresli internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.
 2. TANIMLAR
  • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
  • Şirket: GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.
  • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
  • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
  • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
  • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
  • İrtibat Kişisi: Kurumla ve ilgili kişilerle irtibatı sağlayan kişi. İrtibat kişisi Veri Sorumlusu’ nun temsilcisi değildir. İrtibat kişisi Veri sorumlusu adına işlem yapma yetkisine sahip olmayıp Kurum’dan gelecek taleplerin tebliğ edildiği kişidir. (Veri Sahiplerinden gelecek soru ve taleplerde değerlendirme makamı olmayıp yalnızca irtibatı sağlayıcı pozisyondadır.)
   ifade eder.
 3. HUKUKİ NİTELİK VE KAPSAM
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğüdür.
  • KVKK hükümlerine göre GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ. Veri Sorumlusudur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK Kanunu’nun 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.
  • Veri Sorumlusu sıfatıyla GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.
 4. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
  • KVKK’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.’dir.
 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
  • GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.tarafından sunulan hizmetlerden müşterilerimizin haberdar edilmesi ve daha iyi yararlandırma olanaklarının sunulması;
  • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,
  • Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması ve ilişkilerin yönetimi,
  • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması
  • Ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi,
  • Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
  • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
  • Şirket’in finans ve/veya muhasebe, pazarlama işlerinin takibi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi
  • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve risk yönetimi,
  • Şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
  • Sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyeti önceliklerimiz doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve öneriler getirilmesi;
  • Kurumsal insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması;
  • Ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi;
  • Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
  • En üst düzeyde kişisel ve ticari veri güvenliğinin sağlanması, buna uygun bilişim altyapısı ve veri tabanlarının oluşturulması ve idari teknik tedbirlerin alınması,
  • Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, gelecek talep ve şikayetlere cevap verilmesi, bu mecrada oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası’na uygunluğunun sağlanması,
  • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
  • Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi ve stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda Şirketin kurumsal işleyişinin sağlanması,

Amaçları doğrultusunda KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TUTULMASI VE AKTARILMASI
  • Verileriniz, GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.tarafından ancak rızanız ya da Kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.
  • Şirketimizde KVKK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.kişisel verileri çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.
 2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU
  • Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK Kanunu m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
  • Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.
  • Bu kapsamda kişisel veri sahipleri GÜNEŞ GÜMRÜK VE LOJİSTİK HİZMERTLERİ LTD. ŞTİ.’ ne başvurarak kendinizle ilgili olarak;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. BAŞVURUNUN YAPILMASI
  • KVKK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi;
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz olan [email protected] veya [email protected] e-posta adresine, veya Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz üzerinden e-posta ile,
 • Yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz.
  • Başvuruda aşağıdakiler mutlaka belirtilmeli ve iletilmelidir;
 1. Başvuru sahibinin adı-soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa T.C. kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas e-posta adresi ve telefon numarası,
 5. Talep konusu,
 6. Varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeler.
  • Başvurularınızı internet sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu ile yapabilirsiniz. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No: 20 Gardenya Plaza 3 Kat: 14 Ataşehir / İSTANBUL adresine verebilirsiniz.
  • İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

BİZE ULAŞIN

Merkez: Atatürk Mah. Ataşehir
Bulvarı No: 20 Gardenya Plaza 3
Kat: 14 Ataşehir/İSTANBUL

 

ÜYELİKLERİMİZ