VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU


   1. GENEL AÇIKLAMALAR

   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

   KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

   Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

   • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
   • Noter vasıtasıyla,
   • İadeli Taahhütlü posta yoluyla
   • Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

   tarafımıza iletilebilecektir.

   Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

   Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Geliştirilecek Bilgi
   Şahsen Başvuru: Başvuru sahibinin bizzat gelerek resmi kimlik belgesi ile başvuru yapması. Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:20 Gardenya Plaza – 3 K.14 ATAŞEHİR / İSTANBUL Başvuru formunun konulduğu zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılacaktır.
   Noter Kanalı İle Başvuru Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılacaktır.
   İadeli Taahhütlü Posta yolu ile tebligat. Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:20 Gardenya Plaza – 3 K.14 ATAŞEHİR / İSTANBUL Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılacaktır.
   Güvenli Elektronik İmza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla [email protected] Elektronik postanın konu alanına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılacaktır.
   Kayıtlı Elektronik Posta Yoluyla [email protected] Elektronik postanın konu alanına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ifadesi yazılacaktır.

   Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK kanununu 13. Maddesisin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanununu 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

   1. BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

    

   Adı Soyadı  
   T.C. Kimlik No (yabancılar için uyruğu, pasaport no / kimlik no)  
   Telefon Numarası  
   E-posta Adresi  
   Adres  
   • Yukarıdaki bilgiler Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca alınmaktadır.
   1. LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

    

         Müşteri

   Ziyaretçi

         Tedarikçi

   Diğer

   Şirketimizle olan ilişkinizin detaylarını belirtiniz:
   1. LÜTFEN KVK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ.
   1. BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ
         Adresime gönderilsin

   E-posta adresime gönderilsin

         Elden teslim alacağım

   Diğer (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir)

   Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi sureti, resmi kimlik yerine geçen diğer belgeler vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Yapılan başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 5. bendi ve 7. maddesine uygun olarak ücretlendirilebilecektir.

   Başvuru Sahibi / Kişisel Veri Sahibi Adı Soyadı:
   Başvuru Tarihi: İmza:

BİZE ULAŞIN

Merkez: Atatürk Mah. Ataşehir
Bulvarı No: 20 Gardenya Plaza 3
Kat: 14 Ataşehir/İSTANBUL

 

ÜYELİKLERİMİZ